Ten reasons why to study at eMPIRICA

Izbor u nastavna zvanja

Na osnovu člana 129.  i člana 27. stav (2) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikt BiH, broj 30/09), te na osnovu odluke o formiranju Komisije matičara od 07.07.2011. Komisija matičara Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Brčko distrikt BIH u osnivanju         r a s p i s u j e


JAVNI K O N K U R S

za izbor u nastavna zvanja
za studijske programe: Poslovna informatika i Inženjerska informatika

 • Za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika – sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                                2 izvršioca
 • Asistent                                                                 1 izvršilac

 

 • Za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika – radni angažman
 • Asistent                                                                 1 izvršilac
 • Za užu nastavnu oblast Komunikacije – radni angažman
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                                1 izvršilac

 

 • Za užu nastavnu oblast Menadžment i upravljanje  - sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                               1 izvršilac
 • Asistent                                                                1 izvršilac
 • Za užu nastavnu oblast Marketing – radni angažman
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                               1 izvršilac
 • Asistent                                                                1 izvršilac

 

 • Nastavnika u sva nastavna zvanja - radni angažman, za nastavne predmete:
 • Engleski I i Engleski II                                             1 izvršilac
 • Inženjerska matematika I i Inženjerska matematika II   1 izvršilac

USLOVI:
Opći uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi utvrđeni su članom 123. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji glasi:
(1) Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi su za:
a) asistenta, završen stepen prvog ciklusa studija, s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;
b) predavača visoke škole, završen stepen drugog ciklusa studija i pokazana nastavna sposobnost;
c) profesora visoke škole, završen stepen trećeg ciklusa studija i pokazana nastavna sposobnost.
(2) Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta, a koja su birana na univerzitetu.  

Posebni uslovi:

 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika.
 • Odlično poznavanje rada na računaru.

Dodatne odredbe:
Pri izboru nastavnika u sva nastavna zvanja za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika dodatno će se vrednovati posjedovanje certifikata za instruktora u ICT oblasti (ECDL instruktor, Cisco instruktor i sl.). Pri izboru u zvanje asistenta za sve uže nastavne oblasti prednost imaju kandidati koji imaju status studenta na postdiplomskom studiju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, izjavu o ispunjavanju posebnih uslova i CV.
Kandidati koji su diplomu o završenom fakultetu, diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji iste.
Komisija će sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti pristupni razgovor.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
Fondacija za lokalne poslovne inicijative FLOPI Brčko distrikt BiH, Bosne Srebrene 3-7, 76100 Brčko, Brčko distrikt sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u nastavna zvanja).

Rok za podnošenje prijava je 01.08.2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel