Aktuelne vijesti

Konkurs za izbor Voditelja ACU eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH objavljuje:

K O N K U R S

za izbor Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA – ACU eMPIRICA

I

Za Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH može biti imenovan kandidat koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin BiH-a;

b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduju;

c) da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Pored opštih uslova iz prethodnog stava ove tačke, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a) posjeduje minimalno VSS;

b) posjeduje iskustvo na rukovodećim poslovima;

c) posjeduje iskustvo u razvoju i implementaciji projekata i namicanja sredstava;

d) posjeduje iskustvo u poduzetništvu;

e) ima izražene rukovodeće i organizacijske sposobnosti;

f) posjeduje izraženu samostalnost, inicijativnost i inventivnost u radu;

g) poznaje privredno i poslovno okruženje Brčko distrikta i regije sjeveroistočne BiH; 

h) odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika;

i) odlično poznavanje rada na računaru;

j) posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

II

Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH imenuje Direktor, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, dokaze o ispunjavanju propisanih opštih i posebnih uslova i to:

1. biografiju sa adresom i kontaktnim podacima;

2. uvjerenje o državljanstvu BiH u skladu sa tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 (šest) mjeseci);

3. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rukovodećih poslova, u skladu sa tačkom b) opštih uslova (ne starije od 6 (šest) mjeseci);

4. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, u skladu sa tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 (tri) mjeseca);

5. prijedlog Programa rada Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA za naredne četiri godine;

6. diplomu o završenom fakultetu;

7. dokaze o radnom iskustvu u skladu sa tačkama b), c) i d) posebnih uslova;

8. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

IV

Konkurs ostaje trajno otvoren do popune radnog mjesta. 

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, obavit će se pristupni razgovor.

V

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte, na adresu:

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH

uz naznaku:

''Prijava na Konkurs za izbor Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA – ACU eMPIRICA''

Bulevar mira bb, 76100 Brčko, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina                

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel