Aktuelne vijesti

Studenti u BiH, a profesori u Sloveniji i Srbiji: prostor više nije barijera

Od oktobra 2013. godine Visoka škola eMPIRICA u Brčko distriktu BiH za potrebe web-konferencijskih predavanja koristi  vlastiti Cisco WebEx sistem (www.webex.com), koji kompanija Cisco ubraja u top pet svojih proizvoda i rješenja. WebEx pruža brojne mogućnosti koje osiguravaju kvalitetno izvođenje i praćenje web-konferencijskih predavanja, a koje se na Visokoj školi eMPIRICA koriste za potrebe predavanja gostujućih profesora iz inostranstva. Prvo u nizu web-konferencijskih predavanja realizovanih putem WebEx sistema održano je u oktobru 2013. godine, što je ujedno bilo i prvo predavanje na daljinu realizovano putem WebEx-a na nekoj visokoškolskoj ustanovi u BiH.

Sa ciljem da svojim studentima obezbijedi pristup savremenim iskustvima u ICT oblasti i podučavanje od strane svjetski priznatih predavača i stručnjaka, Visoka škola eMPIRICA tokom cijele akademske godine nastavlja saradnju sa uglednim profesorima iz Slovenije i Srbije, koje angažuje za potrebe nastavnog procesa.

Nastavu na predmetima Web tehnologije i Programsko inženjerstvo, tokom zimskog semestra izvodio je je dr.sci. Sebastian Lahajnar sa Fakulteta za komercialne in poslovne vede iz Ljubljane, o čemu smo već ranije izvještavali. Tokom ljetnog semestra u nastavi su putem WebEx sistema angažovani i profesori sa Univerziteta u Mariboru i Univerziteta u Kragujevcu.

Za izvođenje nastave na  predmetu Algoritmi i strukture podataka, koji slušaju studenti prve godine na studijskom programu Inženjerska informatika, Visoka škola eMPIRICA je ponovno angažovala prof.dr. Matjaža Debevca sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Univerziteta u Mariboru, koji je gostujući profesor i na brojnim slovenačkim i evropskim univerzitetima. Profesor Debevc je do sada učestvovao na 55 naučno-istraživačkih projekata iz oblasti računarstva i automatike i objavio više od 400 publikacija.

Od ljetnog semestra akademske 2013./2014. godine Visoka škola eMIRICA je ostvarila i novu saradnju za potrebe izvođenja nastave na drugoj godini studijskog programa Inženjerska informatika. Doc.dr. Andrej Tibaut, šef Katedre za građevinsku i saobraćajnu informatiku na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru, izvodi nastavu na predmetu Objektno orjentisano programiranje. Profesor Tibaut iza sebe ima 20 godina iskustva u računarstvu i softverskom inženjerstvu i učestvovao je u velikom broju projekata u toj oblasti.

Za izvođenje nastave na predmetu Razvoj web aplikacija angažovan je doc.dr. Nenad Stefanović koji radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Profesor Stefanović je u toku svoje karijere radio na projektovanju i izradi niza poslovnih informacionih sistema, web stranica, kao i održavanju složenih serverskih softverskih sistema. Također, učеstvоvао je u nizu domaćih i međunarodnih inоvаciоnih i istrаživаčkih prојеkаtа iz оblаsti rаčunаrskih nаukа i mеnаdžmеntа, te je prema kategorizaciji Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a na osnovu ostvarenih naučno-istraživačkih rezultata, svrstan u prvu (T1) kategoriju istraživača.

WebEx okruženje je jednostavno za korištenje, unatoč brojnim mogućnosti koje pruža. Studenti ne trebaju vršiti download, update niti održavanje programa, potrebno je samo posjedovanje Internet konekcije, a korištenje sistema je omogućeno preko web-a. Profesoru, kojem se dodjeljuje uloga host, na raspolaganju je niz mogućnosti kojim se može koristiti tokom izvođenja predavanja, a koja mu pomažu u uspostavljanju što bolje interakcije sa studentima i što efikasnijem prijenosu znanja, prilikom čega geografska udaljenost učesnika videokonferencije ne predstavlja ograničenje u pogledu kvaliteta predavanja. Profesor ima mogućnost dijeljenja desktopa putem kojeg studenti, pored video prikaza profesora, mogu pratiti i prezentaciju, rad u programskim alatima i drugim aplikacijama kojim se profesor služi tokom izvođenja nastave. Također, profesor ima potpunu kontrolu nad svim studentima u smislu da im dozvoli ili zabrani određene opcije, kao što su uključivanje audio i video prikaza studenta ili rad u pokrenutim aplikacijama. WebEx omogućava da pored host-a i sami studenti mogu preuzeti kontrolu nad web-konferencijskom sesijom, u cilju prezentiranja nekog rada ili rješavanja određenih zadataka - ti učesnici se u WebEx terminologiji nazivaju prezenterima. Prezenteri u tom slučaju imaju kontrolu i nad pokrenutim aplikacijama na profesorovom računaru čime mogu da vrše izmjene i na taj način demonstriraju stečeno znanje. Ovom opcijom profesor može u bilo kojem trenutnu provjeriti znanje studenata i otkriti probleme i nejasnoće sa kojima se studenti susreću. 

Sva web-konferencijska predavanje se snimaju i studentima su kasnije dostupna putem Interneta kao video na zahtjev (VoD), što se pokazalo jako korisnim za studente na daljinu, koji zbog poslovnih obaveza nisu bili u mogućnosti da  se uključe u on-line predavanje u zakazanom terminu.

Nakon prvih web-konferencijskih predavanja realizovanih putem WebEx-a utisci studenata su bili odlični, pogotovo utisci studenata na daljinu kojima je na ovaj način pružena mogućnost da aktivno učestvuju u predavanjima, bez porebe da napuštaju svoj dom ili posao. Aktivno učešće studenata u toku predavanja je omogućeno nizom WebEx alata: chat-om, korištenjem upitnika, glasanjem pomoću elektronske ruke, javljanjem za riječ, preuzimanjem kontrole nad profesorovim aplikacijama i drugim. Upravo zbog kvalitetne interakcije i aktivnog učešća studenata u on-line predavanju  ovaj način izvođenja nastave pobudio je veliko interesovanje studenata, budući da se broj sudionika u sesijama povećavao iz sedmice u sedmicu.

Realizacija nastave putem WebEx-a je uglavnom izvođena na predmetima koji pokrivaju područje programiranja. Razlog tome je želja da našim studentima omogućimo sticanje znanja od dokazanih i priznatih stručnjaka u toj oblasti, ma gdje se oni trenutno nalazili. Studenti su se veoma brzo uvjerili u kvalitet naših gostujućih profesora, kako u dijelu njihovih predmetnih kompetencija, tako i u dijelu načina izvođenja nastave na daljinu. Mogućnost snimanja predavanja je u ovom slučaju postala manje bitna, budući da je veći broj njih želio da se uključi u on-line sesiju i ostvati direktan kontakt sa profesorom.

U analizi prolaznosti koju Visoka škola eMPIRICA provodi nakon svakog ispitnog roka, posebna pažnja je posvećena analizi rezultata na predmetima čija su se predavanja realizovala putem WebEx-a. Analiza nije pokazala odstupanja od rezultata studenata postignutih na predmetima na kojima se nastava realizovala klasičnim metodama u učionici, čime su opravdana i očekivanja samih gostujućih profesora koji su uložili znatan trud da nastavnu materiju što bolje približe studentima.

Iako su u početku studenti osjećali određen otklon od ovakvog načina predavanja, tokom vremena su ovladali tehnologijom i sve češće stupali u interakciju sa profesorom, te u najvećoj mjeri iskoristili mogućnosti koje nudi WebEx, kao jedan od najmoćnijih rješenja za web-konferencijska predavanja u svijetu. Danas milioni ljudi u svijetu koriste WebEx za potrebe edukacije, treninga, webinara, sastanaka, prodaje, zajedničkog rada i podrške na daljinu. U BiH, Visoka škola eMPIRICA jedina posjeduje vlastitu instalaciju ovog moćnog rješenja, koji sve intenzivnije koristi u cilju približavanja studenata vrhunskim stručnjacima kroz njihovo ukjučivanje u nastavni proces, bez obzira gdje se oni nalaze u svijetu.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel